KUŞKAYASI KÖYÜ Muhtar adayları Aydın ÇETİN ve İsmet YILMAZ

12 Haziran günü yapılacak olan genel seçimlerinin  bir başka özelliğide  KUŞKAYASI KÖYÜ nde muhtarlık seçimlerinin yapılacak olması:

KUŞKAYASI KÖYÜ Muhtar adayları  Aydın ÇETİN ve İsmet YILMAZ. www.kuskayasikoyu.com olarak kendilerine bu hizmet etme yarışında başarılar diliyoruz. 13 Haziranda KUŞKAYASI KÖYÜ Muhrarımızından isteklerimizide yazmak istiyoruz.
 
1- İYİ BIR YOL
2- TEMİZ SU
3- KALİTELİ EĞİTİM
4- ÇEVRE DÜZENİ
5-  HARMANLIGA FUTBOL SAHASI
6- KÖYÜMÜZÜN EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİLİ
7-  İSTİMLAK İLE MÜCADELE
8- KAYMAKAM İLE SIKI İLİŞKİLER
9- AFŞİN-KUŞKAYASI KÖYÜ BELEDİYE  OTOBÜSÜ
10- KÖYÜMÜZÜN TAŞINMASI HAKINDA ŞİMDİDEN ÇALIŞMALARA BAŞLAMASI
11- SAĞLIK OCAĞI
12- GENÇLERE YÖNELİK MESLEK KURSLARI

Ayrıca Muhtar Ne İş Yapar Görevleri nelerdir bu konuda sizleri bilgilendirilem,Muhtar, köy yönetiminin başıdır ve devletin köydeki temsilcisidir. Muhtar, köy derneği tarafından beş yıllık bir süre için seçilmektedir. Muhtarlık seçiminde siyasi partiler aday gösteremezler. Muhtarın, köy tüzel kişiliğinin yürütme organı olması sebebiyle köyle ilgili görevleri, devletin köydeki temsilcisi olması nedeniyle de devletle ilgili işlevleri bulunmaktadır.

Muhtarın köyle ilgili görevleri; köylünün zorunlu işlerini yapmak ve yaptırmak, köy işlerine harcanacak olan parayı toplamak ve harcamak için emir vermek, mahkemede ve diğer resmi yerlerde köyü temsil etmektir.

Muhtarın devlet görevleri; yasaları ve hükümet emirlerini halka duyurmak, dirlik ve düzenliği sağlamak, nüfus işlerini düzenlemek, doğal afet gibi olağanüstü olayları gerekli yerlere bildirmek merkezi yönetim kuruluşlarının köyle ilgili faaliyetlerine yardımcı olmaktır. Muhtar, köyde devletin temsilcisi olması sebebiyle, il veya ilçe ya da bucaktaki mülki idare amiri, jandarma, nüfus ve ziraat memurları gibi kamu görevlileriyle sürekli ilişki halindedir.

Muhtar, seçimle işbaşına gelen bir yerel yönetici olmasına rağmen, maaşını, köy bütçesi yerine devletten almaktadır. Bir yerel yönetim biriminin başı ve yürütme organının devletten maaş alması, onu siyasi bir yönetici olmaktan çıkarmakta ve klasik bir “devlet memuru” haline getirmektedir. Mülki amirler, muhtarın köyün yararına olmayan karar ve işlemlerini bozabilirler. Ancak muhtarın yerine geçerek karar vermezler. Yasalarda kendisine verilen görevleri yapmayan muhtar, yetkili idari yargı organının kararı ile görevden uzaklaştırılabilir.

Kısaca  Köy Muhtarının Görevleri Köy Muhtarının Görev ve Yetkileri

1 – Hükümet tarafından bildirilecek kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek ve halka anlatmak ve kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler ile kendisine verilecek işleri görmek;

2 – Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak (asayişi korumak);

3 – Salgın ve bulaşık hastalıkları günü gününe Hükümete haber vermek;

4 – Hekim olmayanların ve üfürükçülerin hastalara ilaç yapmasını menetmek ve Hükümete haber vermek;

5 – Köylünün çiçek ve bulaşık hastalıklar aşısı ile aşılanıp hastalıktan kurtulmasına çalışmak;

6 – Köye gelip gidenlerin niçin gelip gitmekte olduklarını anlamak ve bunlar içinde şüpheli adamlar veyahut ecnebiler görülürse hemen yakın karakola haber vermek;

7 – Her ay içinde köyde doğan, ölen, nikahlanan ve boşananların defterini yapıp ertesi ayın onuncu gününden evvel nüfus memuruna vermek ve köyün nüfus defterini birlikte ***ürerek vukuatı yürüttürmek;

8 – Vergi toplamak için gelen tahsildarlara yol göstermek, yardım etmek ve tahsildarların yolsuzluğunu görürse Hükümete haber vermek.

9 – Asker toplamak ve bakaya ve kaçakları Hükümete haber vermek;

10 – Köy civarında eşkıya görürse Hükümete haber vermek ve elinden gelirse tutturmak;

11 – Köylünün ırzına ve canına ve malına el uzatan ve Hükümet kanunlarını dinlemiyen kimseleri köy korucuları ve gönüllü korucularla yakalattırarak Hükümete göndermek;

12 – Köy sınırı içinde yangın ve sel olursa köylüleri toplayıp söndürmeğe ve çevirmeğe çalışmak, (orman yangınlarında sınırdan dışarı olsa dahi yardıma mecburdurlar.);

13 – Mahkemelerden gönderilen celpname ve her türlü tezkere ve hükümleri lazım gelenlere bildirerek istenilen işleri yapmak ve mahkeme mubaşirine ve jandarmaya vazifesinde kolaylık göstermek;

14 – İhzar ve tevkif müzekkereleri (bazı adamların kanun namına tutulmasını emreden mahkeme kağıdı) gösterildikte aranılan kimseleri kağıdı getirenlere tutturmak;

15 – Zarar görenlerin şikayeti ve bilip işidenlerin haber vermesi üzerine sorup araştırmak;

16 – Bu kanunda ismi geçen davaları ihtiyar meclisine söyleyip hükmünü almak.

Muhtarın göreceği köy işleri şunlardır:

1 – 13 üncü maddede sayılan işleri ihtiyar meclisi ile görüşerek yapmak ve yaptırmak;

2 – 14 üncü maddede sayılan işlerin yapılabilmesi için köylülere öğüt vermek;

3 – İhtiyar meclisi ile görüştükten sonra köylüyü işe çağırmak;

4 – İhtiyar meclisi kararı ile köy işlerine harcanacak parayı toplamak;

5 – Köy işlerine harcanacak parayı topladıktan sonra harcamak için emir vermek;

6 – Bir ay içinde nerelere ve ne kadar para harcamış ise gelecek ay başında hesabatını ihtiyar meclisine vermek;

7 – Köy işlerinde hem davacı, hem hasım olarak mahkemede bulunmak ve isterse mahkemeye diğer birini yerine (vekil) göndermektir.

*— Köy muhtarına köy işlerini gördükleri zaman karşı gelen ve kötü söyliyenler Devlet memuruna karşı koyanlar gibi ceza görürler.

*— Muhtar yazılarını köy katibine yazdırır. Köyde katip bulunmazsa bu işi köyün muallimine ve yoksa imamına yaptırır.

*— Köy muhtarının köylü faydasına olmayan kararlarını kaymakam bozabilir. Fakat, onun yerine kaymakam kendiliğinden karar veremez. Karar, gene köylü tarafından verilir.

*— İl merkezine bağlı köylerde vali, ilçelere bağlı köylerde kaymakamlar, muhtarın köy işlerini ve kanunlarla verilen diğer görevlerini yapmadığını görürlerse muhtara yazılı ihtarda bulunurlar. Buna rağmen iş görmiyen muhtar, yetkili idare kurulu kararıyla görevinden uzaklaştırılır.
İhtiyar meclisinin göreceği işler

*— İhtiyar meclisi en az haftada bir defa toplanıp konuşur. İhtiyar meclisini muhtar toplanmağa çağırır. İhtiyar meclisi köy muhtarının çağırmadığı ve meclisin toplanma günü olmadığı vakitlerde dahi köy muhtarına haber vererek kendi isteği ile toplanabilir.

*— İhtiyar meclisi köy işlerini en ziyade lazım olandan başlayarak bir sıraya koyar ve biri yapılıp bittikten sonra sırasiyle hepsini köylüye gördürmeğe çalışır. Evvel yapılması lazım gelen sağlık, yol, mektep işlerinin geri bırakıldığı haber alınır veya şikayet edilirse köyün bağlı olduğu kaymakam veya vali tarafından gösterilen yolda yapılır.

1 yorum

    • ilyas kılınç on 08 Haziran 2011 at 08:26

    bizim muhtarlar bunları yaparlarsa küçük paris olur.—)D—d

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.